Klub Goldenmark | Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW KLUBU GOLDENMARK “Rabat za udzielenie zgód marketingowych”

(z dnia 09.09.2019)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki oferty promocyjnej „Rabat za udzielenie zgód marketingowych”, zwanej dalej: „Ofertą promocyjną”.
  2. Organizatorem Oferty promocyjnej jest spółka Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 55a, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534748 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 8952037486, REGON: 360290826, kapitał zakładowy 1.018.050,00 zł, zwana dalej “Organizatorem”. 

 

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA I INFORMACJE O OFERCIE PROMOCYJNEJ

 

 1. Oferta promocyjna skierowana jest do uczestników programu “Klub Goldenmark” prowadzonego przez Organizatora. 
 2. W ramach Oferty promocyjnej Uczestnik Oferty promocyjnej będzie uprawniony do rabatu w wysokości 20% przy zakupach towarów wykonanych ze srebra inwestycyjnego  znajdujących się aktualnie w zakładce “Srebro – światowe kolekcje” pod adresem https://goldenmark.com/pl/srebro-swiatowe-kolekcje, których sprzedaż jest prowadzona w Sklepie internetowym goldenmark.com. Lista towarów objętych Ofertą promocyjną jest zmienna w związku z tym, że asortyment sklepu internetowego się zmienia. 
 3. Rabat będzie naliczany automatycznie przed dokonaniem płatności za dany towar po zalogowaniu się Uczestnika promocji w sklepie internetowym bezpośrednio przed zawarciem transakcji w ramach Oferty promocyjnej.
 4. Kwota uzyskanego rabatu będzie widoczna w koszyku zakupowym Uczestnika promocji podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym goldenmark.com Towarów objętych Ofertą promocyjną.  
 5. Warunkiem udziału w Ofercie promocyjnej jest:
  1. posiadanie statusu Uczestnika programu “Klub Goldenmark”, 
  2. wyrażenie zgody na niniejszy Regulamin,
  3. wyrażenie zgody na przesyłanie przez Administratora Danych Osobowych, o których mowa w ust. 6 poniżej, informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  4. wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez Administratora Danych Osobowych, o których mowa w ust. 6 poniżej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego.
 6. Administratorem Danych Osobowych jest Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1.018.050,00 zł.
 7. Wyrażenie zgód, o których mowa w ust. 5 lit. c i d jest dobrowolne, jednak ich brak skutkować będzie brakiem możliwości skorzystania z Oferty promocyjnej. 
 8. Uczestnicy mogą w każdej chwili wycofać zgody, o których mowa w ust. 5 lit. c i d. W przypadku wycofania którejkolwiek ze zgód, o których mowa w ust. 5 lit. c i d, Uczestnik traci możliwość korzystania z Oferty promocyjnej. Powyższe nie wpływa na transakcje zawarte przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu którejkolwiek ze zgód, o których mowa w ust. 5 lit. c i d.  

 

3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2019 r. i obowiązuje do odwołania.
 2. Regulamin dostępny jest przez cały okres obowiązywania w siedzibie Spółki, w oddziałach stacjonarnych i na stronie internetowej pod adresem https://klub.goldenmark.com/regulamin-promocji.
 3. Oferta promocyjna może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie Oferty promocyjnej nie oznacza pozbawienia praw uczestników, którzy skorzystali z niej w okresie obowiązywania Regulaminu. Informacja o odwołaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej: https://klub.goldenmark.com/regulamin-promocji .
 4. W przypadku odwołania Oferty promocyjnej Administrator Danych Osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych uczestnika Oferty promocyjnej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Prawa wynikające z Oferty promocyjnej nie mogą być przenoszone przez Uczestników na osoby trzecie. 
 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się również regulamin “Klubu Goldenmark” dostępnego pod adresem: https://grupa.goldenmark.com/regulamin-klubu-goldenmark-new , odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W kwestiach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego goldenmark.com, zastosowanie będą miały również postanowienia Regulaminu sklepu internetowego Goldenmark, dostępnego pod adresem: https://goldenmark.com/pl/regulamin/.

KONTAKT | mail: klub@goldenmark.com | telefon: 801 000 396